Skip to main content
Category

Nyheter

Ännu mer klimatsmarta

By Nyheter

Vi blir mer och mer klimatsmarta – Framgång för förnyelsebara drivmedel

Sundfraktgruppen och Alltank arbetar målmedvetet för att Sverige skall bli klimatsmart. Ett av våra klimatinitiativ är att växla till förnyelsebara drivmedel på våra tankstationer. Nu är vi på väg! Senaste året har våra kunder mer än fördubblat sina köp av förnyelsebara drivmedel. Under juli och augusti var andelen förnyelsebara bränslen 29% respektive 31%. Tack alla kunder!

Alltank är en del av Sundfraktgruppen. Alltank driver ett 40-tal egna dieselstationer för tankning med kontokort och SMS-tankning. Dieselanläggningarna är lätta att komma åt för tung trafik. Vi kan erbjuda våra kunder drivmedel som ger mer än 85% lägre fossilt koldioxidutsläpp samt Evolution Diesel+ som är Svanenmärkt. Förutom drivmedel erbjuder Alltank eldningsolja, bensin, smörjmedel, batterier och kemtekniska produkter. Dessa kan du bl a köpa på våra butiker i Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall. Du kan även göra beställningar via nätet för hemleverans.

Sundfraktgruppen i Bryssel

By Nyheter

Sundfraktgruppen  på plats i Bryssel

Sundfraktgruppen på plats i Bryssel inne i EU parlamentet för att lyssna och föra en dialog kring transporter ur ett större perspektiv. Frågeställningar så som kilometerskatt och hur man skall hämma illojal konkurrens ligger högt även på EU:s agenda. Enligt utsago från känd parlamentariker kommer regelverken för att förhindra illojal konkurrens att finnas på plats inom tre år.

Framtidens transportlösningar

By Nyheter

Framtidens transportlösningar

Sundfrakt och Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Berners och Bilbolaget bjöd igår in till en konferens om ”Framtidens transportlösningar”. Bl a diskuterades Bruttovikter, Framtidens lastbil och Framtidens drivmedel. Budskapet var att det händer mycket och utvecklingen går snabbt, men också att lastbilen och åkerinäringen har en framtid. På bilden ser du Ulric Långberg från Sveriges Åkeriföretag som berättade om fördelarna med 74 tons ekipage.

Sundfrakt tackar samtliga föredragshållare med ”Vi-skogens Tackträd” och plantering av träd i Afrika.

Sundfraktgruppen och TRB arbetar aktivt för en utveckling mot klimatsmarta och hållbara transporter. Vi kommer att arrangera fler träffar för att prata framtidsfrågor. Håll utkik!

Förvärv av fastighet i Härnösand

By Nyheter

Sundfraktgruppen förvärvar fastighet i Härnösand.

Sundfraktgruppen har köpt del av fastigheten Fastlandet  2:22.  Fastigheten har ett mycket bra läge och ligger väl i linje med våra framtidssatsningar i Härnösandsområdet.

 

Sponsring och stöd till verksamheter

By Nyheter

Nu kan du ansöka om sponsormedel till din förening, aktivitet eller projekt.

Sundfraktgruppen vill att vår region skall utvecklas och bli en attraktiv region att bo och verka i. Varje år stödjer vi därför ett antal föreningar, aktiviteter och projekt.

Nu är det dags för oss att välja vilka föreningar, aktiviteter och projekt vi vill stödja under 2017.

Vad stödjer vi?

Primärt stödjer vi föreningar, aktiviteter och projekt som stöttar och utvecklar regionen, men även föreningar/aktiviteter/projekt som:
• engagerar och uppmuntrar barn och unga till en aktiv fritid
• är engagerat inom hållbarhets- och miljöområdet
• tar ett ansvar kring hållbar- och social utveckling
• ligger i linje med Sundfraktgruppens verksamhet (ex trafiksäkerhet)
• aktivt arbetar för jämställdhet och lika rättigheter

För att få ta del av våra sponsormedel har vi vissa krav på den vi stödjer:
• Sundfraktgruppens värdegrund bygger på hållbarhet och utveckling i vår region. Detta måste även vara grundstenen i den verksamhet som du vill att vi skall stödja.
• På samma sätt skall vi dela värderingar enligt UN Global Compact (läs vår uppförandekod ).
• Sponsringen är viktigt för oss. Vi önskar ett nära samarbete med den vi stödjer och självklart vill vi också dra nytta av samarbetet m.a.o. ”Vad kan du göra för Sundfraktgruppen”?

Hur går det till?
• Skriv en motivering utifrån ovanstående till varför just din förening, aktivitet eller projekt skall få sponsormedel.
• Skicka underlaget till sponsring@sundfrakt.se.
• Vi vill ha din intresseanmälan senast 15/9.
• Vi kommer sedan att välja ut ett antal föreningar, aktiviteter och projekt som vi vill stödja (baserad på inskickade underlag).
• Du kommer att få besked senast 1/11-2016.

Vägskatteslitage – Sundfrakt tycker

By Nyheter

sveriges-akeriforetag-norr

 

 

Vägslitageskatt – drabbar alla!

Vägslitageskatteutredningen har nyligen hållit en hearing om förslag till ny vägslitageskatt för tunga lastbilar där man diskuterat att ta in 4 miljarder kronor från åkerinäringen till statskassan genom att ta ut en föreslagen vägslitageskatt med 24 kronor per mil.

Transporterna i Norrland och Norrlands inland består till stor del av virke, distribution samt insatsvaror och färdiga produkter till och från industrin. Transportavståndet för dessa bilar varierar kraftigt men många kör ca 25 000 mil per år. En timmerlastbil betalar exempelvis redan i dag över 600 000 kronor i bränsleskatt per år. En vägslitageskatt på 24 kronor per mil skulle innebära ytterligare 500 000 kronor per år för varje timmerlastbil vilket motsvarar en ökad kostnad för kunden, som kunden då måste betala. Ser man på de övriga olika transporterna som utförs så blir den ökade kostnaden mellan 250 000 kronor och 500 000 kronor som leder till minskad konkurrenskraft för såväl basindustrin som andra företag.

Den svenska basindustrin finns i norra Sverige. Transporter från norra Sverige måste också oftast ske på väg eftersom det sällan finns något annat transportsätt att tillgå. Att en vägslitageskatt skulle komma att stimulera till andra transportlösningar, såsom exempelvis ett större nyttjande av järnväg och sjöfart är absolut inte en självklarhet. Järnvägen har kapacitetsbrist. Den praktiska möjligheten för överflyttning är mycket liten. Mer än 90 % av lastbilstransporterna är på relativt korta avstånd, under 30 mil.

Skatter som ett styrmedel för minskade utsläpp av klimatgaser från lastbilstransporter är inte effektivt. För att vara miljöstyrande krävs att det finns alternativ. Omfördelning av gods från lastbil till järnvägsvagn kan ske i viss omfattning för långa transportavstånd. Ofta handlar det inte om kostnader utan snarare om kapacitet, tidspassning och flexibilitet. Det finns potential att effektivisera och förbättra logistiken inom hela transportsektorn, men ökade skatter driver inte på utvecklingen. Det är snarare genom ökad samverkan mellan transportslagen, mellan kunder och leverantörer som innovativa lösningar kan utvecklas.

En högre skattenivå skulle alltså innebära högre transportkostnader och därmed stora konkurrensnackdelar för svenskt näringsliv men också fördyra för dig och mig som privatkunder. Utan märkbara miljöresultat.

Transportbehoven styr användandet av lastbilstransporter. Det finns alltid en kund till en lastbilstransport, annars blir den inte utförd. En vägslitageskatt skulle därför få konsekvenser för transportköparna, kunderna, exempelvis matbutikerna, sjukhusen, skolorna m fl. Det är kunden som får betala skatten som åkeriföretagaren levererar in till staten. De åkeriföretag som inte kan ta ut skatten från sin kund kommer heller inte att överleva på marknaden, då marginalerna är små.

En utredning som gjorts om vägslitaget från tunga fordon på det statliga vägnätet visar att slitaget motsvarar 0,91 miljarder kronor. Detta innebär att näringen kommer att beskattas mer än fyra gånger för högt om tanken är att beskattningen skall avse det vägslitage som de tunga lastbilarna åsamkar.

Svenska åkeriföretag kan beskattas ihjäl, men det gynnar knappast arbetslösheten, företagandet eller skatteintäkterna i Sverige. Redan idag är branschen en av de tyngst beskattade. De skatteintäkter som beräknas gå in i statskassan genom en vägslitageskatt kommer att drabba alla!

Sveriges Åkeriföretag Norr
Carina Ahlfeldt
Regionchef

VTG AB
Bengt Sörlin
Ordförande

Reaxcer AB
Bo Ottosson
Ordförande

Örnfrakt Ek för
Per Forslund
Ordförande

Sundfrakt AB
Bertil Magnusson
Ordförande

Nu enkelt att välja klimatsmart

By Nyheter

Det har aldrig varit enklare att välja en klimatsmart transport

Välj en klimatsmart transport redan idag!
Vi har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till dig som kund. Sundfrakt erbjuder dig som kund valfrihet. Du kan själv välja hur klimatsmart din transport ska vara.

Det skall vara enkelt att göra rätt val. Sundfraktgruppen har tagit fram tre olika alternativ som vi kallar Guld, Silver och Brons. Väljer du ett av dessa alternativ får du en garanterat klimatsmart transport. Genom våra uppföljningssystem kan vi snabbt och enkelt ge dig återkoppling på utförd transport. Vi använder SÅ Klimat Calc för beräkning av miljöpåverkan. Typ av bränsle följer vi upp på fordons- respektive uppdragsnivå.

Läs mer

Vår nya hemsida

By Nyheter

Välkommen till vår nya hemsida!

Vi hoppas att du tycker den är fin och att du hittar det du söker. Här kommer vi löpande att presentera nyheter och annat som engagerar oss. Vår tanke är att du snabbt och enkelt kan skaffa dig den information du behöver, och att det skall vara lätt att få kontakt med oss. Webbplatsen kommer växa och utvecklas under tiden.

Sundfrakt.se är en del av vår satsning på digital närvaro. Detta är moderplatsen för hela Sundfraktgruppen där de olika företagen som ingår presenteras tillsammans i samlad trupp. Vi är nämligen ett företag med många tjänster och produkter som kan erbjudas under ett tak.

Nästa steg är nya hemsidor för Alltank, Åkerigrus och Solventum, med en design du kommer känna igen. Alltank och Åkerigrus kommer även få webb-butik. Det gör att du på ett enkelt och bekvämt sätt kan beställa de produkter du behöver. Vi skall även göra allt vi kan för att synas mer på sociala medier. Vi har valt Facebook, Google+, Instagram och Linkedin som våra huvudspår.

Vi vill rikta ett stort tack till vår partner WebMate Media som på ett mycket flexibelt sätt har väglett oss. Vi är mycket nöjda med resultatet och ser fram emot fortsättningen.

Vi väljer 100% återvunnen energi

By Nyheter

Sundfrakt väljer 100% återvunnen energi

Sundfrakt använder fjärrvärme sedan flera år tillbaka. Vi satsar nu hårt på att ställa om hela vår verksamhet till klimatsmarta och långsiktig hållbara lösningar. Ett steg i detta arbete är att vi nu går över till att använda 100% återvunnen energi i vår fjärrvärme.

– 100% återvunnen energi är en klimatsmart produkt som passar vår verksamhet och det klimatsmarta tänk som genomsyrar hela vår verksamhet.

På bilden Markus Sundström (t v), VD på Sundfrakt, tar emot intyg på 100%återvunnen energi från Mikael Persson ( t h), Accont manager på Sundsvall Energi