Skip to main content
Category

Nyheter

Chaufförsbristen, en utmaning

By Nyheter

Chaufförsbristen, en utmaning för samhället

Sverige går för högtryck med såväl många som stora infrastrukturprojekt, statliga och kommunala satsningar och utbyggnationer men också ett näringsliv som investerar för framtiden. Högtryck i Sverige innebär stor efterfrågan på transporttjänster.

Transport- och maskinbranschen genomgår samtidigt ett generationsskifte. Det är många i åldern 60 år och uppåt som väljer att avsluta sina åkeriverksamheter, sluta som ordinarie chaufför eller sluta som extra chaufför. Orsakerna till detta är dels en ökad åldersstruktur bland chaufförerna men också förändrade utbildningskrav (läs främst YKB, Yrkes Kompetens Bevis). Detta har lett till ett omedelbart underskott av kvalificerade chaufförer och maskinförare.

Det har gått så långt att det i vissa fall finns sysselsättning och fordon men ingen chaufför/maskinförare som kan manövrera fordonet. Detta hämmar inte bara branschen utan även samhällsutvecklingen. Det är därför av yttersta vikt att vi ser på denna fråga med största allvar och tillsammans agerar för att vi skall kunna fortsätta bygga en välfärd och utveckla samhället till ett hållbart samhälle att leva och bo i.

För att lyckas vända denna trend och att få fram resurser som bygger vårt framtida samhälle måste branschen se över prissättningen och jobba med en marknadsprissättning där reglerna kring utbud och efterfrågan får bli gällande. Vi behöver se en prisökning i branschen för att kunna garantera kvalificerade chaufförer och maskinförare samt skapa en rimlig lönsamhet som får nya företagare att vilja satsa på åkeribranschen.

Åkeribranschen, för ett hållbart samhälle.

Sundfrakt AB

Markus Sundström

Debattinlägg – Väg 562 och framtiden

By Nyheter

Debattinlägg – Ombyggnationen av väg 562 genom Sundsvall skapar avveckling istället för utveckling

Sundsvallsregionen har en bra tillväxt med investeringar från såväl stat och kommun som näringslivet. Detta betyder fler boende i såväl centrala Sundsvall som i regionen som helhet. När en region växer är det av yttersta vikt att stadsplaneringen och infrastrukturen planeras ur ett långsiktigt, hållbart och brett samhällsperspektiv. Kommunen har en tydlig strategi att bygga fler bostäder för att möta det ökade behovet. Fler boende genererar fler personer som behöver förflytta sig inom regionen samt större behov av samhällsfunktioner som sophämtning, distribution av varor till butiker, underhåll av infrastrukturen, etc. Sådana funktioner som utförs av åkerier och entreprenörer för att samhället ska fungera. Det är viktigt att i sammanhanget poängtera att detta är en viktig samhällsfunktion, utan lastbilen stannar samhället på bara några dagar. Som kuriosa kan nämnas att 85% av det gods som transporteras i Sverige sker på kortare sträckor än 15 mil, där finns inga alternativ till lastbilen.

Samtidigt som denna positiva utveckling sker i regionen har beslut tagits som hämmar densamma. Ett exempel är beslutet om att minska väg 562 (gamla E4) från två till en fil i vardera färdriktning samtidigt som vi ser ett ökat behov av transporter. En minskad yta asfalt skapar helt uppenbart problem när samma mängd fordon eller fler skall samsas. Att detta beslut dessutom tas och genomförs samtidigt som utvecklingen och byggnationer sker för fullt genererar ett ökat problem då även byggtrafiken skall samsas på en mindre yta, som under byggtider är ännu mindre. Att tro att problemet endast finns en stund på morgonen och kvällen vore naivt i ett samhälle som utvecklas och med en yrkestrafik som är igång under dygnets samtliga timmar. För att uppnå en bra logistik och ett effektivt flöde till och från centrum är det att föredra en slinga kring centrum med dubbla filer, detta ser man också i flertalet av de större städerna.

Vill vi ha en levande stadskärna och ett levande näringsliv måste förutsättningarna finnas annars finns risken att utveckling istället blir avveckling.

Ett annat exempel på beslut som hämmar utvecklingen för näringslivet och miljön är förbudet att köra ADR-trafik (farligt gods) på Bergsgatan utan att trafiken istället tvingas ut via Birsta. Beslutet syftar på att öka säkerheten och minska den tunga trafiken längs Bergsgatan. I Birsta är trafiksituationen helt ohållbar som den är idag och att då även hänvisa farligt gods till området är direkt olämpligt. Det ger inga fördelar i form av ökad säkerhet, däremot skapar det längre transporter och ökade körtider.

Båda dessa beslut genererar längre körtider, ökat tryck på miljön och ökade kostnader för en redan pressad bransch. Dessa ökade kostnader kommer att tas ut av kunderna, de bolag som genererar utveckling för regionen och i slutänden från konsumenten. De bolag som genererar utveckling för regionen konkurrerar inte enbart lokalt utan oftast på den globala marknaden, höjda kostnader ger minskad konkurrenskraft.

Om vi ser utvecklingen på längre sikt med elbilar, artificiell intelligens, självkörande fordon och en ökad digitalisering så kommer antalet fordon att minska med ökade möjligheter till samkörning i en delningsekonomi. MEN, det är flera olika steg på vägen dit. Även om privatbilismen elektrifieras och delningsekonomin skapar möjligheter till bilpooler är det långt tills stadens sopor kan dela utrymmet med den färska maten. En bil, lastbil eller maskin kommer även i framtiden behöva ett fysiskt utrymme för att förflytta sig på marken. Att då i princip halvera utrymmet är inte att framtidssäkra staden.

Genom att minska väg 562 skapas en stadsstruktur som inte gynnar och skapar förutsättningar för ett hållbart transportsystem nu och i framtiden.

Sundfrakt AB

Markus Sundström
Tfn: 070-2595181
E-post: markus.sundstrom@sundfrakt.se

Grönare elinköp för Sundfrakt

By Nyheter

Pressmeddelande 170703

Grönare elinköp för Sundfrakt – tecknar miljöel för 1,7 GWh

Sundfrakt tecknar miljöel med 100 % vattenkraft för 1,7 GWh/år vilket innefattar hela elförbrukningen.

– Vi är certifierade enligt ISO 14001 och satsar målmedvetet på att minska vår miljöpåverkan samt utveckla lösningar som maximerar resursanvändningen, säger Jörgen Persson, fastighetschef vid Sundfrakt. Att ha hållbar energi i vår verksamhet är nyckeln till framgång och något som vi satsar på inom samtliga affärsområden, att vi ställer om våra fastigheter är därför en naturlig del i vår helhet, säger Markus Sundström, vd Sundfrakt.

 

Sundfrakt har gjort ett tillval för vattenkraft, vilket innebär elinköp från vattenkraftverk som har ursprungsgarantier för sin produktion.

– Vi märker tydligt att det blivit allt viktigare för företag och verksamheter att kunna visa upp en tydlig miljöprofil, vilket går helt i linje med vår egen miljöprofil, säger Marcus Hedman, marknadschef vid Sundsvall Energi. För avtalskunder med en årsförbrukning understigande 75 000 kWh per år och anläggning ingår el från förnyelsebara källor kostnadsfritt – ett sätt för oss att visa att vi tar miljöfrågorna på allvar.
Under 2016 tecknade Sundfrakt även 100 % återvunnen energi för sin fjärrvärme.

– 100 % återvunnen energi innebär att vi erbjuder kunderna en koldioxidneutral energilösning. Produkten har möjliggjorts genom samarbeten med industrier i regionen där vi tar tillvara på deras spillvärme som annars skulle gå förlorad. Värmeöverskottet från fabrikerna går direkt in i fjärrvärmesystemet och innebär att andelen fossila bränslen är näst intill obefintliga, säger Marcus Hedman.


För mer information, kontakta:
Marcus Hedman, marknadschef, Sundsvall Energi, 070-370 47 26
Markus Sundström, VD, Sundfrakt, 060-180 181
Jörgen Persson, fastighetschef, Sundfrakt, 070-399 01 27
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, Sundsvall Energi, 070-593 00 25

Nyförvärv av logistikfastighet

By Nyheter

Sundfraktgruppen förvärvar genom Delta Terminal stor logistikfastighet i Söråker, Timrå kommun

Delta Terminal expanderar sin verksamhet i Söråker genom förvärv av en logistikfastighet på 26,000 m2 med tillhörande mark av Söråker Hamnfastigheter. Fastigheten är mycket lämplig för godshantering och har järnvägsanslutning till Ådalsbanan med två järnvägsspår in i byggnaden. Fastigheten ligger dessutom i anslutning till hamnen.

Delta Terminal äger sedan tidigare stora delar av Söråkers industriområde med bland annat 24,000 m2 logistikfastigheter, samt Söråkers hamn med tillhörande terminalytor.

Affären ger Delta Terminal goda förutsättningar att växa och utvecklas till ett intermodalt logistikcenter, säger bolagets vd Johan Stén.
Delta Terminal tillhör Sundfraktgruppen och utgör en viktig del av koncernens logistikverksamhet. Förvärvet ger Sundfraktgruppen ytterligare verktyg att jobba med sammansatta logistiklösningar som är anpassade för marknaden och våra kunder, säger Markus Sundström vd i Sundfrakt AB.

Köpet har genomförts och tillträde sker idag fredagen den 9 juni.

För mera information kontakta bolagets vd Johan Stén på telefon 060-403 50,
eller 070-555 32 59

Välkommen till Delta Terminals egen hemsida

Delta Terminals personal är glada över framtidssatsningen

Terrorattack med lastbil

By Nyheter

Terrorattack med lastbil

Fredagens fruktansvärda terrorattack i Stockholm som krävde flera människoliv och flera skadade skakar hela Sverige. Vi har sett det tidigare i Nice, Berlin och London där fordon används för att döda. Det vi ser är hur man förvandlar våra bilar och maskiner till dödsmaskiner, något som dödar eftersom det medvetet används på fel sätt. Detta är helt oacceptabelt och något som sätter större krav på hela transport- och åkerinäringen. Vi är en viktig del i samhället, vi är helt integrerade och en naturlig del av det. Men detta möjliggör att våra bilar och maskiner kan användas på fel sätt – för att döda. Detta är inte hållbart.

Dessa terrorhändelser, som vi inte velat tro skulle komma till Sverige är nu här. Vi måste därför gemensamt i hela branschen ta säkerhetsfrågan på större allvar, inte bara hur fordonen besiktas och framförs på vägarna. Utan också hur vi kan säkerställa att de inte kan missbrukas och användas för att döda och skada i samhället. Vi måste lyfta upp säkerheten och alltid ha fordonet under uppsikt, vi måste våga ta hjälp av tekniken för att förhindra liknande händelser i framtiden.

Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa ett hållbart samhälle, men vi måste alla hjälpas åt!

Markus Sundström
VD, Sundfrakt AB

För mer information:
Markus Sundström, VD Sundfrakt AB, 070-2595181, markus.sundstrom@sundfrakt.se

Säg nej till nya skattereglerna

By Nyheter

Företagare till länets politiker: ”Säg nej till nya skattereglerna – företag som ger vinst tryggar jobben”

Artikel + bild från Allehanda 

Majoriteten av Sveriges företag är ägarledda. Det handlar om företag som drivs av ägare som både jobbar i företaget och som är aktiva ägare.

Som företagare har vi satsat kapital och tar ansvar för investeringar, anställningar och att utveckla våra företag. Detta är en framgångsmodell för företagande. Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Antalet ägarledda företag är i dag ca 300 000 och de har ungefär 800 000 anställda.

Du som är politiker och som vill påverka förutsättningarna så att fler jobb kan skapas borde vara särskilt intresserad av villkoren vi har för att driva våra företag.

Vi är 22 företagare från Västernorrland som är oroade för det förslag till nya regler för beskattning av ägarledda företag, den så kallade entreprenörsskatten, även kallad 3:12-reglerna. Reglerna är mycket komplicerade, men helt avgörande för villkoren för att äga och driva företag.

Reglerna är mycket komplicerade, men helt avgörande för villkoren för att äga och driva företag.

Att kunna ta ut en eventuell vinst till en rimlig beskattning i dag, eller kanske i samband med en framtida försäljning av företaget, är det viktigaste och riktigaste incitamentet för framgångsrikt företagande. Företag som fokuserar på att gå med vinst är den bästa garanten för trygga jobb.

Sedan regeringen Göran Persson genomförde reformen av entreprenörsskatten 2005 har reglerna successivt förbättrats med stor framgång både för företagande och skatteintäkter. Utdelningarna har ökat och med dem även skatteintäkterna.

Totalt har skatteintäkterna från utdelningar ökat med 30 miljarder och detta har skett samtidigt som lönesummorna i bolagen också utvecklats bättre än ekonomin i sin helhet. Att dagens entreprenörsskatt också ger incitament till anställningar, eftersom lönesumma är en del av underlaget för utdelning, har bidragit till fler jobb.

Det är denna utveckling som nu hotas om regeringen genomför skatteskärpningarna som föreslås i utredningen. Skattesatsen höjs med motsvarande 25 procent, förenklingsregeln försämras med 40 procent och kraven på företagares egna löner kan öka med uppemot 60 procent.

Därtill försvagas incitamenten till anställningar genom att löneunderlagsregeln försämras med upp till 80 procent. Med dessa kraftiga försämringar kommer utdelningar och därmed skatteintäkter att minska och på sikt kommer detta att få allvarliga återverkningar för företagande och jobbskapande.

Hittills har det varit märkbart tyst från företrädare för regeringspartierna i denna oerhört viktiga fråga.

Vad vill länets riksdagspolitiker? Vi uppmanar er att snarast ta avstånd från skattehöjningar på företagande som motverkar utvecklingen av företag och minskar sysselsättningen.

 

Markus Sundström, Sundfrakt AB
Bertil Magnusson, Härnösands Kranlyft
Gunnar Magnusson, Norrlandsmaskiner Sälj AB
Carl-Göran Grönvik och Peter Jansson, Ställningsbyggarna i Sundsvall AB
Niklas Thorén, 2004 Wecall AB.
Jimmy Söderström, Träteam Br. Nyberg AB
Pär Oremo, Sollefteå Slipservice AB
Henrik Björklund, Ocab i Sundsvall AB och Ocab i Hälsingland AB
Lars-Erik Runudde, ALERT
Leif Persson, C4L AB
Patrik Persson, PEMALIA AB
Peter Gerdin, Gerdins
Kent Blomqvist, BN Måleri och Golv
Joakim Molin, Molin Bil AB
Lars-Jerker Molin, Sleepingfox Hotel Group
Per Felländer, Lindéns Skyltar AB
Anne Wigren, Rik Assistans
Anders Johansson, Sundsvalls Expressbyrå AB
Kjell Undén, Sundsvalls Tobaksaffär
Anders Wahlqvist, EdmoLift AB

Ersättning lastbilskartell

By Nyheter

Ersättning lastbilskartell

Om du har köpt eller leasat en lastbil på minst 6 ton mellan åren 1997-2011 kan du ha rätt till ersättning.

I det beslut som Europeiska kommissionen publicerade 19 juli 2016 har lastbilskartellen där MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco och DAF varit involverade ålagts med rekordböter på 2,93 miljarder euro. Läs pressmeddelandet på: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_sv.htm

Sveriges Åkeriföretag rekommenderar advokatfirman Hausfeld till alla medlemmar som köpt/leasat lastbilar under perioden och vill undersöka sin möjlighet till kompensation. Hausfeld har insikt i logistikbranschen och är specialister inom skadeståndskrav inom europeisk konkurrens. Hausfeld kommer genom Financial Right driva en gemensam skadeståndstalan för de företag som anmäler sig. För de företag som ansluter sig till skadeståndsgruppen utgår inga kostnader om skadeståndstalan avslås. Hausfelds tar endast betalt om de vinner.

Sista datum att ansluta sig till skadeståndsgruppen:
Hausfelds rekommendation är att inte vänta tills talan mot lastbilskartellen inletts. Troligtvis kommer tysk lag att tillämpas på fallet och enligt tysk rätt preskriberas skadeståndskraven sannolikt tre år efter publiceringen av kartellbeslutet som togs den 19 juli 2016. En övervägande risk finns att skadeståndskrav kopplat till perioden 1997-2002 kan komma att preskriberas redan i december 2017. Sundfrakt instämmer med Sveriges Åkeriföretag som också rekommenderar att alla medlemmar snarast tar ställning till skadeståndsärendet. Sundfrakt kommer att hantera anmälningar å delägarnas vägnar fram till 2017-02-15.

Vill du gå vidare och ansluta dig till skadeståndsgruppen via Sundfrakt tag kontakt med:
Lotta Björnberg
Lotta.bjornberg@sundfrakt.se
060 180 125

För de som vill ansluta sig till skadeståndsgruppen på egen hand kan vända sig till www.truckcartel.se och följa de hänvisningar som ges.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_sv.htm

Ny organisation Sundfrakt AB

By Nyheter

Ny organisation Sundfrakt AB

Från och med 1 januari 2017 kommer ett nytt affärsområde Fastigheter att inrättas. Affärsområdet kommer ansvara för samtliga fastigheter i moderbolaget. Ansvarig för affärsområdet blir Jörgen Persson, nuvarande hållbarhetschef. Ansvaret för hållbarhets- och delägarfrågor kommer successivt att övergå till Ek & Adm där Lotta Björnberg är utsedd att jobba med dessa frågor. Lotta kommer under våren att vara mammaledig och när hon är tillbaka kommer den nya organisationen att sättas fullt ut.

Människa och miljö mot varandra

By Nyheter

Ställ inte miljö och människor mot varandra!

Regeringen förbereder nu ett förslag till skatt på lastbilstansporter som gör det dyrare att bo, leva och driva företag där det saknas hamn eller järnväg. I de fyra nordligaste länen påverkar en sådan skatt utsläpp av växthusgaser – bara genom att verksamheter slås ut och människor tvingas flytta. Den försvårar övergången till en biobaserad ekonomi och vidgar den redan djupa klyftan mellan stad och land. Regeringens planer är inte bra för Sverige – än mindre för människorna i vår region!

Befolkningen och företagen i de nordligaste länen är lika angelägna som regeringen om att minska utsläppen av växthusgaser. En vital landsbygd med starka gröna näringar blir ännu viktigare när ekonomin ska baseras på fotosyntesen och förnybara material, istället för på ändliga, klimatskadliga resurser. För att detta ska lyckas, måste folk och företag på landsbygden få konkurrera på rimliga villkor.

Regeringen vill stimulera fram en övergång från lastbilstransporter till sjö- eller tågtransporter, vilka kan ge lägre utsläpp av växthusgaser. En förutsättning är då att det över huvud taget finns alternativ till lastbilarna. I stora delar av norra Sverige saknas detta! Här ger en kilometerskatt på lastbilar bara ökade kostnader för människor och företag, utan att någon miljöeffekt åstadkoms. Tåg och båtar finns inte överallt. Ett av de tydligaste exemplen är transport av skogsråvara från skog till industri, som alltid börjar i skogen. Andra exempel är transport av allt från mat till kläder till orter som saknar hamn och järnväg.

En kostnadshöjning på hushållens dagligvaror, och företagens insatsvaror, är det sista människor utanför stadskärnorna behöver. Om det blir dyrare att bo och driva företag kommer människor att tvingas flytta och verksamheter att slås ut. Detta kan kortsiktigt ge mindre utsläpp, men försvårar övergången till en biobaserad ekonomi. Produktionen av biobränsle kan till exempel inte bära ytterligare pålagor. Likaså skulle skogsbrukets lönsamhet långt från industrin sjunka till nivåer som gör att avverkningar och skogsvård minskar dramatiskt, till skada för industri och välfärd idag och i framtiden. Stora volymer av förnybara råvaror växer inte i parker eller balkonglådor.

En kilometerskatt ställer människor och miljö mot varandra! Istället bör regeringen stötta den utveckling som pågår inom åkerinäringen, där en växande andel av bränslet kommer från förnybara källor, och inom skogsindustrin, där arbetet med att utveckla och producera förnybara bränslen växer. Regeringen bör också stötta ökade totalvikter på lastbilar, vilket minskar utsläppen. Skapa stabila spelregler som stimulerar biobaserade produkter, från trähus till fordonsbränslen, och ger folk och företag i vår region möjlighet att bidra till en stark, klimatsmart svensk ekonomi!

Olle Söderström, VD, Norrskog
Markus Sundström, VD, Sundfrakt
Mats Sandgren, VD, SCA Skog
Susanne Öberg, regionchef, LRF Jämtland och LRF Västernorrland
Mikael Schahine, VD, Reaxcer
Per Lärkeryd, VD, Norra Skogsägarna
Stefan Nordström, VD, Timmerkörarna
Carina Ahlfeldt, Regionchef Sveriges Åkerföretag Norr
Mats Granath, Regionchef, LRF Västerbotten och LRF Norrbotten
Mikael Ådahl, VD, Örnfrakt