Skip to main content

Hållbarhetsfrågor

Värna om klimat och miljö

Att bekämpa klimatförändringarna är vår mest prioriterade fråga i Sundfraktgruppen och vi har därför satt det ambitiösa målen att reducera våra utsläpp från transport- och maskinverksamheten med 70% till 2026 (jmf. 2010) och vara klimatneutrala redan 2035 genom att stolt signera TRB klimatprotokoll. Frågan är därmed en central del i vårt hållbarhetsarbete, att bekämpa klimatförändringarna och reducera utsläppen av växthusgaser. Det är även den frågan, värna om klimat och miljö, som våra intressenter prioriterar högst gällande våra mest väsentliga frågor och vårt hållbarhetsarbete.

Ansvarsfullt företagande

Inom ansvarsfullt företagande ligger fokus på frågor som rör styrningen av vår verksamhet för att efterleva legala krav, tillstånd och förordningar. Fokus ligger även på de krav utifrån samhällshällsperspektiv som ställs på de tjänster och produkter vi levererar och att verksamheten bedrivs med rätt behörigheter och kompetens samt med trafiksäkerhet som ledord. Sundfraktkoncernen stödjer Global Compacts tio internationella principer och vi har byggt vår uppförandekod på dessa principer.

Leverantörskedjan genomsyras av hållbarhet och kvalitet

Vårt fokus är att arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling där hållbarhet är ledord tillsammans med ett kvalitetsinriktat samarbete med våra leverantörer, kunder samt andra samarbetspartners. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga är det av största vikt att arbeta med leverantörskedjan. Vi har en kvalitetspolicy som styr vårt kvalitetsarbete samt att vi tar ställning till affärsintegritet med de riktlinjer vår uppförandekod inbegriper. Vi tar tydligt ställning mot alla former av korruption och oetiska beteenden så som utpressnings och mutor.

Hållbar och framtidssäkrad verksamhet

Hållbar och framtidssäkrad verksamhet inrymmer frågor som rör vår ekonomiska utveckling samt utvecklingen av koncernen som helhet. Genom digitaliseringsarbetet har vi fört ett fokuserat arbete för att framtidssäkra vår verksamhet de senaste åren vilket effektiviserat och förändrat vårt arbetssätt. Vårt arbete med effektivisering och övriga utvecklingsarbeten är en del av våra åtaganden i vår kvalitetspolicy. Vi ställer höga krav på oss själva att ständigt utveckla verksamheten för att leverera hållbara och kvalitetssäkrade tjänster och produkter med kundens bästa för ögonen. I vårt arbete att framtidssäkra vår verksamhet arbetar vi aktivt med styrkor och svagheter, samarbetar med våra kunder och delägare samt omvärldsbevakar utvecklingen som sker för att anpassa våra mål och strategier därefter.

Lotta Björnberg
Hållbarhetschef

» Kontakt

Vill du veta mer om hur vi arbetar med våra viktigaste hållbarhetsfrågor?

Läs vår senaste Hållbarhetsredovisning 2022 

← Tillbaka till Hållbar omställning