Skip to main content

Hållbarhetsfrågor

Värna om klimat och miljö

Att bekämpa klimatförändringarna är en högt prioriterad fråga i Sundfraktgruppen och en del av den hållbara utvecklingen i balans med de andra dimensionerna. Vi har genom att signera TRB Klimaprotokoll satt målet att vara klimatneutrala redan 2035 samt att som delmål reducera våra utsläpp från transport- och maskinverksamheten med 70 procent till år 2026 jämfört med år 2010. Bekämpa klimatförändringarna och reducera utsläppen av växthusgaser är därmed en central del i vårt hållbarhetsarbete.

TRB Klimaprotokoll

Ansvarsfullt företagande

Inom ansvarsfullt företagande ligger fokus på frågor som rör styrningen av vår verksamhet för att efterleva legala krav, tillstånd och förordningar. Fokus ligger även på de krav utifrån samhällsperspektiv som ställs på de tjänster och produkter vi levererar och att verksamheten bedrivs med rätt behörigheter och kompetens samt med trafiksäkerhet som ledord. Sundfraktkoncernen stödjer Global Compacts tio internationella principer, vilka vi har byggt vår uppförandekod på.

Global Compacts tio internationella principer

Sundfraktgruppens uppförandekod

Medarbetare och arbetsmiljö

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av en inkluderande arbetskultur. Vårt ramverk som utgörs av våra policys inom jämställdhet, arbetsmiljö, trafiksäkerhet samt alkohol- och drogpolicy styr arbetet med att utveckla verksamheten med människors värde, behov och välbefinnande i centrum.

Våra medarbetare och åkerier är våra viktigaste resurser varpå våra åtaganden inkluderar att erbjuda trygga, säkra och hälsosamma miljöer för våra medarbetare som därmed främjar en attraktiv och inkluderande arbetsplats och motverkar diskriminering av alla slag. Vår verksamhet ska präglas av jämställdhet där vi har ett etiskt uppträdande och visar respekt för mänskliga rättigheter. Våra medarbetares välbefinnande är högt prioriterat och vi ska främja deras utveckling hos oss och på så sätt behålla våra nöjda medarbetare.

Leverantörskedjan genomsyras av hållbarhet och kvalitet

Vårt fokus är att arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling där hållbarhet är ledord tillsammans med ett kvalitetsinriktat samarbete med våra åkerier, kunder och andra samarbetspartners. För att fortsatt vara konkurrenskraftiga är det av största vikt att arbeta med leverantörskedjan. Vi har en kvalitetspolicy som styr vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetspolicy

Vi tar ställning till affärsintegritet med de riktlinjer vår uppförandekod inbegriper. Bland annat tar vi tar tydligt ställning mot alla former av korruption och oetiska beteenden så som utpressning och mutor.

Hållbar och framtidssäkrad verksamhet

Hållbar och framtidssäkrad verksamhet inrymmer frågor som rör vår ekonomiska utveckling och utvecklingen av koncernen som helhet. I arbetet med att framtidssäkra verksamheten arbetar vi aktivt med:

  • Styrkor och svagheter
  • Samarbetar med våra kunder och delägare
  • Omvärldsbevakar för att anpassa våra mål och strategier.

Under det gånga året har digitaliseringsarbetet med fokus på effektivisering fortsatt fått ta stor plats i verksamheten. Där vi arbetar för ett förändrat och än mer effektivt arbetssätt. Arbetet inom effektivisering och övrigt utvecklingsarbete är en del av våra åtaganden i vår kvalitetspolicy. Vi ställer höga krav på oss själva, att ständigt utveckla verksamheten för att leverera hållbara och kvalitetssäkrade tjänster med kundens bästa för ögonen.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med våra viktigaste hållbarhetsfrågor?

Läs vår senaste Hållbarhetsredovisning 2023 

← Tillbaka till Hållbar omställning