Skip to main content

Hållbar logistik

Sundfraktgruppen har lagt en tydlig plan för framtiden, där vi bland annat ska minska våra utsläpp med 70 % till 2026 (jmf. 2010) och vara klimatneutrala redan 2035, genom att ställa om verksamheten och leverera långsiktig hållbara logistik- och maskintjänster. Vi vill göra skillnad och är övertygade om att hållbarhet och ansvarstagande är framgångsfaktorer nu och i framtiden. Därför har vi på Sundfrakt AB tillsammans med TRB Sverige formulerat och undertecknat – TRB Klimatprotokoll med den gemensamma målbilden att vara klimatneutrala 10 år före (2035) det nationella målet 2045.

Hållbart företagande är viktigt och det är viktigt att vi går från ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete omfattar allt vi gör, från att vi dricker miljömärkt kaffe på fikarasterna till att våra fordon kör på förnyelsebara bränslen. Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och arbetar därmed aktivt med att minska CO2 utsläppen från vår fordonsflotta. Läs mer i vår miljöpolicy.

Hållbar logistik
För oss är Hållbar logistik att ta ansvar. Vi utvärderar kontinuerligt såväl våra uppdrag som verksamhet utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling, vilka är ekonomisk, miljömässig och social.
Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska dimensionen är fundamental för att bedriva en verksamhet som är hållbar såväl idag som imorgon. Fokus ligger där på lönsamhet över tid genom långsiktighet i affärerna där vi utvecklas tillsammans med våra kunder och leverantörer. Digitalisering av verksamheten är en ständigt pågående och avgörande del för att vi ska möta morgondans marknad med ökad effektivitet, vilket möjliggör en fortsatt ekonomisk tillväxt med stort kund- och leverantörsvärde.
Miljömässig hållbarhet
Sundfraktgruppen har satt en ambitiös målbild om att vara klimatneutral redan
år 2035, där koldioxidutsläppen är vår största utmaning inom denna dimension.
Därför arbetar vi aktiv med att påverka hela leverantörskedjan utifrån fokus på just mål nr 13 av de globala målen ”Bekämpa klimatförändringarna”. I vårt arbete med omställningen utgår vi från tre fokusområden Bilen, Bränslet och Beteendet. Genom att erbjuda våra kunder vårt koncept Klimatsmartare transporter samt att vi signerat TRB klimatprotokoll möjliggör vi mindre mängd utsläpp genom beteendeförändring samt bidrar till utvecklingen av ny teknik. Inom Sundfraktgruppen genomför vi kontinuerligt kompetensutveckling inom miljömässig hållbarhet. Vilket sker genom utbildning och information i olika format. Digitaliseringen är en självklar del även inom denna dimension då det möjliggör effektiv logistik med exempelvis ruttoptimering med samlastning och returtransporter vilka bidrar till mindre mängd koldioxidutsläpp.
Social hållbarhet
Inom den sociala hållbarheten handlar det om att tillse att vi har en organisation som mår bra och att vi har den kompetens som krävs för att möta morgondagens marknad. Därför genomför vi återkommande undersökningar samt utbildningar och aktiviteter för våra medarbetare och leverantörer i syfte att fortsatt vara ett attraktivt varumärke. Vi bidrar med sponsring till samhällsfrämjande aktiviteter/ föreningar på lokal nivå som bidrar till en attraktiv region. Vi bidrar även till den biologiska mångfalden genom egen bikupa via BEEhappy. För oss är det viktigt att främja jämställdhet, vilket vi gör med riktade insatser vid rekrytering för att bidra till en jämställd verksamhet där vi har en god fördelning mellan kvinnor och män och att vår verksamhet inte gör skillnad på lönesättningen beroende av kön samt att vi erbjuder endast könsneutrala förmåner.

Sundfraktgruppen har lagt en tydlig plan för framtiden, där vi bland annat ska minska våra utsläpp med 70 % till 2026 (jmf. 2010) och vara klimatneutrala redan 2035, genom att ställa om verksamheten och leverera långsiktig hållbara logistik- och maskintjänster. Vi vill göra skillnad och är övertygade om att hållbarhet och ansvarstagande är framgångsfaktorer nu och i framtiden. Därför har vi på Sundfrakt AB tillsammans med TRB Sverige formulerat och undertecknat – TRB Klimatprotokoll med den gemensamma målbilden att vara klimatneutrala 10 år före (2035) det nationella målet 2045.

Hållbart företagande är viktigt och det är viktigt att vi går från ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete omfattar allt vi gör, från att vi dricker miljömärkt kaffe på fikarasterna till att våra fordon kör på förnyelsebara bränslen. Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och arbetar därmed aktivt med att minska CO2 utsläppen från vår fordonsflotta. Läs mer i vår miljöpolicy.

Bilen, Bränslet & Beteendet
Omvärlden och klimatfrågan
Hållbara ställningstaganden
Uppförandekoden
Säkerhet och kvalitet
Framtiden med hållbar logistik
Sundfraktkoncernens hållbarhetsredovisning
Kontakta oss

←  Tillbaka till Hållbar omställning