Skip to main content

Välj en klimatsmart transport redan idag!

Vi har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till dig som kund. Du kan själv välja hur klimatsmart din transport ska vara.

Vi i  Sundfraktgruppen har tagit fram tre olika alternativ som vi kallar Guld, Silver och Brons. Väljer du ett av dessa alternativ får du garanterat en klimatsmart transport. Genom våra uppföljningssystem kan vi snabbt och enkelt ge dig återkoppling på utförd transport.

Tillsammans kan vi göra skillnad
Tricorona Climate Partner – Vår partner

Sundfrakt har stort fokus på omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Vi jobbar aktivt med ständigt klimatförbättrande åtgärder, där omställningen till mer förnybara och klimatsmarta drivmedel är en viktig del. Vi vill dock gå längre än så.

Vi har nu utvecklat våra klimatsmarta transporter så att vi kan erbjuda klimatkompensation upp till 100 %. Sundfrakt har genom TRB Sverige AB ingått samarbetsavtal med Tricorona Climate Partner – ett svenskt företag som hjälper företag och organisationer att ta sitt hållbarhets- och klimatansvar bl.a. genom klimatkompensation.


Guld2

Sundfrakt Guld 

Vi garanterar att transporten utförs med:

 • Drivmedel som ger minst 85% CO2-reduktion*. Vi använder HVO100 och ED95
 • Fordon med hög EUROKLASS / STEG (lägst klass 6/steg 4)
 • Förkalkyl som ger dig prognos på klimatnyttan
 • Kontinuerlig uppföljning som visar vilka effekter som uppnåtts
KONTAKT

Silver2

Sundfrakt Silver 

Vi garanterar att transporten utförs med:

 • Drivmedel som ger minst 45% CO2-reduktion* Vi använder bl.a. det Svanenmärkta drivmedlet Preem Evolution Diesel+
 • Fordon med hög EUROKLASS / STEG (klass 5/steg 3B)
 • Förkalkyl som ger dig prognos på klimatnyttan

KONTAKT

Brons2

Sundfrakt Brons 

Vi garanterar att transporten utförs med:

 • Drivmedel som ger minst 30% CO2-reduktion*
 • Fordon med hög EUROKLASS / STEG (klass 4/steg 3A)
 • Förkalkyl som ger dig prognos på klimatnytta.

KONTAKT

Guld2

Sundfrakt Guld 

Vi garanterar att transporten utförs med:

 • Drivmedel som ger minst 85% CO2-reduktion*. Vi använder HVO100 och ED95
 • Fordon med hög EUROKLASS / STEG (lägst klass 6/steg 4)
 • Förkalkyl som ger dig prognos på klimatnyttan
 • Kontinuerlig uppföljning som visar vilka effekter som uppnåtts
KONTAKT

Silver2

Sundfrakt Silver 

Vi garanterar att transporten utförs med:

 • Drivmedel som ger minst 45% CO2-reduktion* Vi använder bl.a. det Svanenmärkta drivmedlet Preem Evolution Diesel+
 • Fordon med hög EUROKLASS / STEG (klass 5/steg 3B)
 • Förkalkyl som ger dig prognos på klimatnyttan
KONTAKT

Brons2

Sundfrakt Brons 

Vi garanterar att transporten utförs med:

 • Drivmedel som ger minst 30% CO2-reduktion*
 • Fordon med hög EUROKLASS / STEG (klass 4/steg 3A)
 • Förkalkyl som ger dig prognos på klimatnytta.
KONTAKT
När du väljer Sundfraktgruppen köper du alltid trygga och säkra logistik- och maskintjänster som levereras med kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet

Fossilbränsleoberoende fordonsflotta

Fossil­bränsle­­oberoende fordonsflotta i Sverige till år 2030

Vi blir alla mer och mer medvetna om hur viktigt det är att vi värnar om vår miljö. Gods- och persontransporter står för allt större del av utsläppen av växthusgaser. Det långsiktiga målet för Sverige är en ”fossil­bränsle­­oberoende fordonsflotta” till år 2030. Hur når vi dit, hur kan vi redan i dag påbörja resan mot målet och vara hållbara över tid samt fortsätta utvecklas?

Den statliga FFF-utredningen visar att målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta går att uppnå, och att det samtidigt ger bättre luftkvalitet och hälsa, många nya arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och drivmedelsindustri och attraktivare städer.

Utgångspunkten är att Sverige har unikt goda förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara transporter. Utifrån detta mål har regeringen startat initiativet ”Fossilfritt Sverige” som Sundfrakt gjort ett aktivt val att stödja.

Läs mer om ”fossilbränsleoberoende fordonsflotta” till år 2030


Välj en hållbar framtid!

Våra klimatsmarta transporter ger dig som kund garanterade utsläppsnivåer av ex fossilt koldioxid. Vi strävar även efter att vårt bränsle ska vara producerat på ett hållbart sätt.

Under tiden kommer vi att fortsätta utveckla Guld, Silver och Brons till att innehålla fler mervärden inom perspektiven ”bilen”, ”bränslet” och ”beteendet”.

Sundfraktgruppen har möjligheterna och tillsammans kan vi ta steget mot ett hållbarare samhälle.


De tre B:na

Bilen, Bränslet & Beteéndet

För att nå målet behöver vi arbeta brett d.v.s. det räcker inte enbart att arbeta med förnyelsebara bränslen. Vi måste även arbeta med bilen (tillgänglig teknik) och beteendet. Beteendet kan t.ex. vara hur vi utför transport- och maskinuppdrag. Genom att maximera bilen, bränslet och beteendet kan vi bidra till att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Bilen:

 • Optimerad lastvikt: Att låta en lastbil lasta mer gods vid varje körning är ett sätt att göra lastbilstransporter effektivare. Det ger minskade utsläpp, färre tunga fordon på vägarna och högre trafiksäkerhet.
 • Rätt vikt: Blir fordonet överbelastad äventyras säkerhet och miljö.
 • Effektiva och miljövänliga oljor och däck.
 • Fordon/maskiner med senaste klassning euro/steg.
 • Nya lösningar ex lastbilståg, elektrifierade fordon/vägar

Bränslet:

 • Förnyelsebara bränslen som t.ex. HVO100 eller det svanen märkta Preem Evolution Diesel+
 • Bränslet ska inte bara påvisa en god CO2-reduktion utan också vara hållbart vid framställningen (t.ex. inte medföra  skövling av regnskog).
 • Andra klimatsmarta drivmedel är t.ex. RME100

Beteendet:

 • Vårt sätt att framföra maskiner och fordon för att minska t.ex. drivmedelsförbrukning (”eco-driving”).
 • ”Ruttoptimera” transporter och arbeten.
 • Att använda rätt lastbärare till rätt gods. Lastbilen skall användas för det gods som den är anpassad för. Tåg, båt och flyg används där det är mer lämpligt. Ofta kan kombinationer skapa stora fördelar vid längre transporter.
 • Nyttja information som ny teknik ger (t.ex. spårning, geo-fence m.m.).

FAQ

Vilken typ av bränsle används?

Det är främst dieselbränslen med olika förnyelsebara andelar.  Vi är noggranna med att kontrollera vilken råvara som finns i de bränslen som används och att de är hållbara.  I guldpaketet används 100 % förnyelsebar produkt, antingen HVO100 eller ED95. 100% förnyelsebar produkt kan också användas i de andra paketen även om de produkterna har en lägre CO2 reduktion.

Vad är skillnaden mellan Guld, Silver och Brons?

Skillnaden består främst i olika inblandningar av förnyelsebart i drivmedlet och olika garanterade klimatnyttor av CO2.

Kan jag köpa en klimatsmart transport för ett större uppdrag med flera enheter?

För uppdrag som genomförs med flera fordon kan den klimatsmarta transporten köpas för uppdragets totala utförande. Det betyder att vissa enheter kan ha en högre klimatnytta än andra, men totalt för uppdraget garanterar vi minst den besparing som paketet anger.

Hur länge kan garanti lämnas för att de olika paketen kan köpas?

En förhandling måste ske inför respektive transportuppdrag. Sundfrakt kan då genomföra en kontroll av att det bränsle som ger rätt reduktion finns i det område där transporten skall utföras.

Hur kan jag som kund veta att ni levererar det ni utlovar?

Vi ger dig återkoppling på uppnådda miljöeffekter.

Hur följer Sundfrakt upp leveransen?

Tankkort via Alltank och uppföljning sker att rätt bränsle tankas. Om inte Alltankkort kan används skall åkerierna inkomma med underlag som påvisar vilket bränsle som tankats.

Vad händer framåt?

För att minska utsläppen och få en klimatsmart fordonsflotta måste man arbeta med såväl bilen som bränslet och beteendet. I den första versionen av våra klimatsmarta transporter har vi fokuserat på bränslet. Vi kommer under våren 2017 att lansera förbättringar utifrån bilen och beteendet.

Vi kommer fortlöpande utveckla Sundfrakt Guld, Sundfrakt Silver och Sundfrakt Brons till att innehålla fler mervärden för dig och för miljön. Följande är realiserad/planerad:

Klimatsmarta-transporter-ver6

Guld1

Sundfrakt Guld

Silver1

Sundfrakt Silver

Brons1

Sundfrakt Brons