Skip to main content

Sundfrakt 60 år

Vi är otroligt stolta och glada att tillsammans få fira 60 år av gemensamt engagemang och en tydlig lyhördhet för en bransch i allt snabbare rörelse där anpassning är lika med överlevnad. Sundfrakt har från start haft ett tydligt driv framåt vilken vi stolt kan säga är vår framgångsfaktor.

Sundfrakt genom tiderna

1961
Sundfrakt

Sundfrakt

1961 startar vår historia med att fyra mindre lastbilscentraler tillsammans bildar Sundfrakt ekonomisk förening med syfte att optimera nyttjandet av fordonsparken och de administrativa resurserna. Föreningen som bildades kom då att bli Sveriges största lastbilscentral med 153 medlemmar och 254 lastbilar vid verksamhetsårets slut.

1969
Sundfrakt terminalområde

Sundfrakt terminalområde

1969 påbörjas terminalbygget vid dåvarande norra in- och utfarten till Sundsvall. Året därpå, 1970, invigs terminalanläggningen som då var kontor, verkstäder och garage.  1978 införskaffas lokaler för lagerhotellverksamhet och vårt fjärde decennium, 90-talet, inleds med en utbyggnad av Lagerhotellet med 2600 m2. År 2008 blir konverteringen till fjärrvärme vid Sundfrakts terminalområde klart och 2016 byter vi till 100 % miljövänlig fjärrvärme genom att använda oss av spillvärme från lokala industrier. Samma år byter vi namn på Lagerhotellet till mer passande Logistikcentrum. Terminalområdet är i särklass ett av Sundsvalls bäst belägna rent logistiskt och huserar idag Sundfrakts huvudkontor och flertalet hyresgäster med allt från garage till restaurang och butik. Terminal /Lager/ Lokaler

1971
Åkerigrus i Sundsvall AB

Åkerigrus i Sundsvall AB

1971 bildas dotterbolaget Åkerigrus i Sundsvall AB av Sundfrakt tillsammans med Selånger-Lidens Bilfrakt.1984 fusioneras Selånger-Lidens Bilfrakt med Sundfrakt och därmed blir Sundfrakt ensam ägare av Åkerigrus. 1986 bildar Sundfrakt och Skanska AB ett gemensamt bolag, Åkerigrus KB avsett för produktion och försäljning av grusprodukter.  1998 avregistreras Åkerigrus KB och krossning och försäljning av grusprodukter sker helt i Åkerigrus i Sundsvall AB:s namn. 2008 flyttar Åkerigrus i Sundsvall AB till nytt kontor i Bosvedjetäkten, där de håller till än idag. Idag förädlar vi berg till färdiga krossprodukter med hög kvalitet, hållbara produkter och snabba leveranser till både företag och privatpersoner i Sundsvall och Västernorrland. Läs mer om vårt dotterbolag. Åkerigrus.se

1977
Delägare

Delägare

1977 blir våra maskinägare fullvärdiga medlemmar i Sundfrakt.

1984
Fusion

Fusion

1984 fusioneras Selånger-Lidens Bilfraktförening och Åkericentralen i Sundsvall med Sundfrakt. Föreningen Sundfrakt består nu av 293 medlemmar och 456 enheter som kör under Sundfrakts flagg.

1987

Delta terminal AB

1987 förvärvas delar av Gullfibers anläggning i Söråker, bland annat hamnen samt siloanläggningarna. I och med detta bildas dotterbolaget Delta Terminal AB. 1998 utökar Delta Terminal AB sitt fastighetsinnehav i Söråker genom ytterligare förvärv av mark och byggnader från Gullfiber AB. 2017 utökas ytan genom förvärv av den stora fastigheten, Söråker 11:18, totalt uppgår nu ytan under tak till mer än 50 000 kvm. 2019 förvärvas industrispåret som ansluter Söråkers hamn med Ådalsbanan genom Torsbodaterminalen. Järnvägen representerar 40 % (2019) av Delta Terminals godstransporter och förvärvet av järnvägen i Söråker möjliggör en fortsatt utveckling av våra hållbara transporter och följer därmed den linje kring att vara med och driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Deltaterminal.se

1988

Alltank AB

1988 förvärvar Sundfrakt de sista aktierna i Såifaservice i Västernorrland AB och blir då ensam ägare av företaget som då namnändras till Alltank AB. 1989 sker en kombinerad fond- och nyemission som leder till en minskad ägarandel för Sundfrakt från 100% ned till 60 % där 40 % av aktierna i Alltank ägs av Jämtfrakt ekonomisk förening, Ivars Bil i Hoting AB och Östersund Lastbilsservice AB. Ägarbilden ändras de nästkommande åren genom att Reaxcer/Jämtfrakt köper aktieposten av Östersunds Lastbil-Service AB:s och därefter köper Sundfrakt och Ivars Bil i Hoting AB ut Reaxcer/Jämtfrakt. Slutligen 2014 blir Alltank helägt av Sundfrakt då Ivars bil i Hoting AB köps ut.  2008 blir Alltank certifierad återförsäljare åt Preem och därmed öppnades butiker i Sundsvall och Östersund. Detta år mer än fördubblar Alltank sin omsättning. 2014 förvärvas NOSAB i Örnsköldsvik av Alltank och en butik öppnas även där. Under 2020 utvidgar Alltank sitt geografiska område genom förvärv av Hotings oljedepå AB. Alltank.se

1988

TRB Sverige AB

1988 är Sundfrakt med och driver bildandet av Transportörbränsle TRB AB tillsammans med ett antal av Sveriges största lastbilscentraler med syfte att underlätta delägarföretagens miljöanpassade bränsleförsäljning. Sundfrakt satt då liksom idag som ordförande. Sedan början av 1990-talet har TRB, som Sundfrakt är en av tolv delägare i, fungerat som samordnare av delägarföretagens miljöarbete. TRB syftar även att verka för en kompetenshöjning inom miljöarbetet. 1997 namnändrar Transportörbränsle TRB AB till TRB Miljö AB och 2005 till dagens TRB Sverige AB. 2020 omsätter TRB:s delägarföretag drygt 13 miljarder kronor och förfogar över cirka 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Läs mer om TRB

1993

Sundfrakt Härnösandskontor

1993 förvärvar Sundfrakt Härnösands LBC, numera Anläggningskontoret i Härnösand. Under 2006 flyttar Härnösandskontoret till mer ändamålsenliga lokaler i anslutning till bolagets garagebyggnader på Saltvikshöjden, verksamheten i Härnösand är nu samlad på en plats.

1995

Sundfraktgruppens hållbarhetsarbete

Vårt fokuserade kvalitet- och miljöarbete inleds 1995 med att vi påbörjar vårt arbete med kvalitetscertifieringen ISO 9002 som sedan erhölls 1998. Samma år som ISO 9002 erhålls påbörjas arbetet med att miljöcertifiera vår verksamhet enligt ISO 14001. Denna certifiering erhålls av Sundfrakt år 2000. 2016 lanserar Sundfrakt det unika konceptet med Klimatsmarta transporter som möjliggör för kunderna att genom val av Guld, Silver eller Brons-transport minska den negativa klimatpåverkan i köpta transporter. 2017 tar vi ett betydande steg för vårt hållbarhetsarbete då vi anställer en koncernövergripande Hållbarhetschef för att fokuserat arbeta med hållbar utveckling på koncernnivå. 2020 producerar Sundfraktgruppen sin första Hållbarhetsrapport för 2019 och 2021 den första hållbarhetsredovisningen för 2020. Hållbarhet

1999

Mittfrakt AB

1999 förvärvas Mittfrakt Ånge med tillhörande dotterbolag av Sundfrakt. 2007 fusioneras dotterbolagen Ljunga kross AB och Ånge gräv och Transport AB upp i Mittfrakt AB samtidigt som dotterbolaget Mitt-frakt kapitalförvaltning AB fusioneras

upp i Sundfrakt AB. På våren 2004 förvärvas samtliga aktier i MGT Maskin & Godstransport i Sverige AB, bolagets transportörer blir då aktieägare i Sundfrakt AB och verksamheten överförs i sin helhet till Sundfrakt AB.

2001

Från ekonomisk förening till AB

Efter drygt 40 år som ekonomisk förening överförs Sundfrakt den 1 september 2001 till Sundfrakt AB. Året därpå 1 juni 2002 skedde utbyte av andelar i Sundfrakt ekonomisk förening mot aktier i Sundfrakt AB för delägarna.

2011

50 år

2011 bryter Sundfraktkoncernen igenom 1 miljard i omsättning och Sundfrakt AB firar samtidigt 50 år.

2019

All time high!

2019 Sundfraktkoncernen gör All time high! Marknaden för Sundfraktgruppens tjänster och produkter var under 2019 mycket god vilket resulterade i rekord för koncernen avseende såväl omsättning som resultat.

2020

Sundfrakt växer

2020 Sundfrakt växer, Anläggningskontor i Söderhamn förvärvas och stora digitala satsningar sker för att framtidssäkra verksamheten. En del i framtidssäkringen är att stärka upp kommunikationen inom Sundfraktgruppen genom en kommunikationschef.

 

2030

→ 2030

2030, Sundfraktgruppen verksamhetsplan för 2030 innebär utveckling av verksamheten på ett hållbart sätt och därmed stärka varumärket genom hög kvalitet i de varor och tjänster vi levererar tillsammans med en hög kompetens inom koncernen.