Sundfraktgruppens klimatsmarta transporter

Genom våra klimatsmarta transporter arbetar vi brett för att nå det nationella målet om en fossilfri fordonsflotta år 2035 och att sänka koldioxidutsläppen. Vi strävar efter att visa vägen och bidra till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Konceptet ”Klimatsmarta transporter” omfattar våra tre nivåer Guld, Silver och Brons och garanterar en miniminivå av CO2-reduktion.  Väljer du ett av dessa alternativ får du garanterat en klimatsmart transport!

Genom att använda verktyget SÅ Klimat Calc erbjuder vi våra kunder utsläppsredovisning på utförda transporter. Verktyget underlättar för bland annat transportörer och transportköpare att följa uppdragens klimatpåverkan, förnyelsebar andel, energianvändning och använda resursers miljöprestanda. Vilket ger dig som kund ett bra underlag för ert hållbarhetsarbete.

Vi erbjuder även dig som kund att klimatkompensera den kvarvarande miljöpåverkan från utfört uppdrag genom vårt samarbetsavtal med Tricorona Climate Partner.

Sundfrakt Guld

  • Drivmedel som ger minst 85% CO2-reduktion.
  • Fordon med Euroklass 6 och lägst Steg 4.
  • Prognos och uppföljning på klimatnyttan

Sundfrakt Silver

  • Drivmedel som ger minst 45% CO2-reduktion.
  • Fordon med Euroklass 5 och Steg 3B.
  • Prognos på klimatnyttan

Sundfrakt Brons

  • Drivmedel som ger minst 30% CO2-reduktion.
  • Fordon med Euroklass 4 och Steg 3A.
  • Prognos på klimatnyttan

Upphandlingskrav på drivmedel vid klimatsmarta transporter

När du står inför en upphandling kan det vara svårt att veta hur du ska formulera dig. Vi hjälper dig som kund med förslag till teknikneutrala upphandlingskrav inom drivmedelsområdet, vilket vi tagit fram tillsammans med TRB Sverige.

Jordens klimat blir varmare. Den pågående klimat­förändringen med förhöjd global medeltemperatur som följd förväntas påverka den biologiska mångfalden och ekosystemen negativt. Människan påverkar klimatsystem genom till exempel förbränning av fossila bränslen. Detta ger en förstärkt växthuseffekt, det vill säga att människan ändrar atmosfärens sammansättning och jorden blir varmare. Fossila bränslen dominerar energianvändningen för transporter och inrikes transporter står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser i form av koldioxid (CO2). 

Förutom de globala effekterna av koldioxidutsläpp påverkar även avgasemissionerna från fordon den lokala miljön samt människors hälsa. Avgasutsläppen är bland annat koloxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) och partiklar där Euroklasserna reglerar utsläppen. Euroklass 6 är den högsta klassen idag för lastbilar och ju högre Euroklass desto lägre utsläpp av de lokala avgasemissionerna. Detsamma gäller för arbetsmaskiner där Steg 4 är högsta steget idag.

Nyfiken på att få veta mer om vårt koncept Klimatsmarta transporter?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete,  se vår hållbarhetsredovisning