Skip to main content

Hållbara ställningstaganden

Sundfrakt AB är certifierade enligt ISO14001 samt 9001 och vår interna styrning är bland annat policys och vår uppförandekod samt ledningssystem med tillhörande processer och rutiner, vilket övriga koncernbolag följer i den mån det är rimligt för respektive verksamhet. Genom kontinuerlig förbättring av våra verksamhetsprocesser får vi ett ansvarfullt företagande med samspel mellan miljömässig-, social- och ekonomisk hållbarhet. Regelverk och riktlinjer som präglar vårt hållbarhetsarbete är förutom lagar, förordningar och andra författningar även FN:s Global Compacts 10 internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt Fossilfritt Sverige.

Tillsammans med Global Compacts principer är våra värderingar Glädje, Lyhörd och Engagemang byggstenarna i vår uppförandekod.

Fair Transport

-Hållbara transporter utförda av ansvarstagande företag

Sundfrakt AB är Fair Transport certifierade, vilket står för ett ansvarsfullt bolag som utför hållbara transporter. Som ansluten till Fair Transport tar vi alltid hänsyn till en god arbetsmiljö, kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Vilket vi gör genom att följa våra policys och arbeta med handlingsplaner mot uppsatta mål inom respektive område.

Vår omvärld ställer allt högre krav och har allt högre förväntningar på oss som leverantör av logistiklösningar. Genom Fair Transport ämnar åkerinäringen möta upp dessa där vi lyfter lägstanivån och tar vårt ansvar för hållbara transporter. Certifieringen säkerställer att vårt arbete med hållbar logistik utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart med hänsyn till miljön. För att bli certifierad krävs att vi som bolag uppfyller uppsatta kvalitetskriterier som löpande följs upp av en oberoende tredjepartsgransking.

Vad det innebär är att vi tar ansvar, kör klimatsmart och trafiksäkert, det är hållbar logistik!

» Fair transport

Sundfraktgruppens hållbara omställning