Skip to main content

→ 2030

By

2030, Sundfraktgruppen verksamhetsplan för 2030 innebär utveckling av verksamheten på ett hållbart sätt och därmed stärka varumärket genom hög kvalitet i de varor och tjänster vi levererar tillsammans med en hög kompetens inom koncernen.

 

Sundfrakt växer

By

2020 Sundfrakt växer, Anläggningskontor i Söderhamn förvärvas och stora digitala satsningar sker för att framtidssäkra verksamheten. En del i framtidssäkringen är att stärka upp kommunikationen inom Sundfraktgruppen genom en kommunikationschef.

 

All time high!

By

2019 Sundfraktkoncernen gör All time high! Marknaden för Sundfraktgruppens tjänster och produkter var under 2019 mycket god vilket resulterade i rekord för koncernen avseende såväl omsättning som resultat.

50 år

By

2011 bryter Sundfraktkoncernen igenom 1 miljard i omsättning och Sundfrakt AB firar samtidigt 50 år.

Från ekonomisk förening till AB

By

Efter drygt 40 år som ekonomisk förening överförs Sundfrakt den 1 september 2001 till Sundfrakt AB. Året därpå 1 juni 2002 skedde utbyte av andelar i Sundfrakt ekonomisk förening mot aktier i Sundfrakt AB för delägarna.

Mittfrakt AB

By

1999 förvärvas Mittfrakt Ånge med tillhörande dotterbolag av Sundfrakt. 2007 fusioneras dotterbolagen Ljunga kross AB och Ånge gräv och Transport AB upp i Mittfrakt AB samtidigt som dotterbolaget Mitt-frakt kapitalförvaltning AB fusioneras

upp i Sundfrakt AB. På våren 2004 förvärvas samtliga aktier i MGT Maskin & Godstransport i Sverige AB, bolagets transportörer blir då aktieägare i Sundfrakt AB och verksamheten överförs i sin helhet till Sundfrakt AB.

Sundfraktgruppens hållbarhetsarbete

By

Vårt fokuserade kvalitet- och miljöarbete inleds 1995 med att vi påbörjar vårt arbete med kvalitetscertifieringen ISO 9002 som sedan erhölls 1998. Samma år som ISO 9002 erhålls påbörjas arbetet med att miljöcertifiera vår verksamhet enligt ISO 14001. Denna certifiering erhålls av Sundfrakt år 2000. 2016 lanserar Sundfrakt det unika konceptet med Klimatsmarta transporter som möjliggör för kunderna att genom val av Guld, Silver eller Brons-transport minska den negativa klimatpåverkan i köpta transporter. 2017 tar vi ett betydande steg för vårt hållbarhetsarbete då vi anställer en koncernövergripande Hållbarhetschef för att fokuserat arbeta med hållbar utveckling på koncernnivå. 2020 producerar Sundfraktgruppen sin första Hållbarhetsrapport för 2019 och 2021 den första hållbarhetsredovisningen för 2020. Hållbarhet

Sundfrakt Härnösandskontor

By

1993 förvärvar Sundfrakt Härnösands LBC, numera Anläggningskontoret i Härnösand. Under 2006 flyttar Härnösandskontoret till mer ändamålsenliga lokaler i anslutning till bolagets garagebyggnader på Saltvikshöjden, verksamheten i Härnösand är nu samlad på en plats.

TRB Sverige AB

By

1988 är Sundfrakt med och driver bildandet av Transportörbränsle TRB AB tillsammans med ett antal av Sveriges största lastbilscentraler med syfte att underlätta delägarföretagens miljöanpassade bränsleförsäljning. Sundfrakt satt då liksom idag som ordförande. Sedan början av 1990-talet har TRB, som Sundfrakt är en av tolv delägare i, fungerat som samordnare av delägarföretagens miljöarbete. TRB syftar även att verka för en kompetenshöjning inom miljöarbetet. 1997 namnändrar Transportörbränsle TRB AB till TRB Miljö AB och 2005 till dagens TRB Sverige AB. 2020 omsätter TRB:s delägarföretag drygt 13 miljarder kronor och förfogar över cirka 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Läs mer om TRB

Alltank AB

By

1988 förvärvar Sundfrakt de sista aktierna i Såifaservice i Västernorrland AB och blir då ensam ägare av företaget som då namnändras till Alltank AB. 1989 sker en kombinerad fond- och nyemission som leder till en minskad ägarandel för Sundfrakt från 100% ned till 60 % där 40 % av aktierna i Alltank ägs av Jämtfrakt ekonomisk förening, Ivars Bil i Hoting AB och Östersund Lastbilsservice AB. Ägarbilden ändras de nästkommande åren genom att Reaxcer/Jämtfrakt köper aktieposten av Östersunds Lastbil-Service AB:s och därefter köper Sundfrakt och Ivars Bil i Hoting AB ut Reaxcer/Jämtfrakt. Slutligen 2014 blir Alltank helägt av Sundfrakt då Ivars bil i Hoting AB köps ut.  2008 blir Alltank certifierad återförsäljare åt Preem och därmed öppnades butiker i Sundsvall och Östersund. Detta år mer än fördubblar Alltank sin omsättning. 2014 förvärvas NOSAB i Örnsköldsvik av Alltank och en butik öppnas även där. Under 2020 utvidgar Alltank sitt geografiska område genom förvärv av Hotings oljedepå AB. Alltank.se