Hållbarhet

Laddas ner här

Uppförandekod – Sunda affärer

Vi bygger vår uppförandekod på FN:s initiativ ”Global Compact”. Global Compact är en kod som bygger på 10 grundläggande principer kring Mänskliga rättigheter, Arbetsrätt, Miljö och Korruption.

gc-liten-logo-1

ENLIGT GLOBAL COMPACTS TIO PRINCIPER SKA FÖRETAGEN

Mänskliga rättigheter
Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och
erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller
rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö
Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Korruption
Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning

Tillsammans med ”Global Compact” är våra värderingar byggstenarna i vår uppförandekod. Vi arbetar fortlöpande med att leva våra värderingar. Våra värderingar är:

Vi har personlighet

 • Vi är stolta över vårt företag och vår historia.
 • Vi vet att vi kan och det ger oss självförtroende inför framtiden.
 • Vi tar initiativ och är proaktiva.
 • Vår själ och identitet gör oss till vinnare.

Vi kan alltid bli bättre

 • Vi tar varje möjlighet och chans till att förnya och förbättra.
 • Vi vågar att ifrågasätta gamla sanningar och tänka i nya banor.
 • Vi ser möjligheter istället för problem.
 • Våra kunder skall se att vi är bättre.

Vi tar ansvar

 • Vi håller alltid vad vi lovar.
 • Vi agerar hållbart, tryggt och säkert.
 • Vi behandlar alla med respekt.
 • Vi tar ansvar för företagets och vår egen utveckling.
 • Vi motarbetar alltid alla former för korruption och mutor.

Läs hela vår uppförandekod.


Uppförandekod – Krav på våra leverantörer

För att bli leverantör till oss kräver vi att du har en tydlig ambition kring hållbarhet och arbetar efter en definierad uppförandekod. Ditt arbetssätt och dina värderingar ska ligga i linje med Sundfraktgruppens uppförandekod.

Detta kommer att prövas i upphandlingen och följs upp under löpande uppdrag.


Fair transport – Ett ställningstagande

Sundfrakt stödjer Sveriges åkeriföretags initiativ ”Fair transport”. Med ”Fair transport” vill vi tillsammans med Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Läs mer om Fair transport


Hållbarhetsarbete – Från ord till handling

Hållbart företagande är viktigt! Det är viktigt att vi går från ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på genomförda aktiviteter d.v.s. allt från att vi dricker miljömärkt kaffe på fikarasterna till våra fordon kör på förnyelsebara bränslen. Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan och arbetar aktivt med att förminska utsläppet av växthusgaser orsakade av vår fordonsflotta. Läs mer i vår miljöpolicy.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och satsar målmedvetet på att minska vår miljöpåverkan samt utveckla lösningar som maximerar resursanvändningen. Vi ser också att vi kan bidra till att stärka och utveckla vår region. För Sundfraktgruppens framtida verksamhet är det väsentligt att vår region blir en attraktiv region att bo och verka i. Vi vet att varje dag är en möjlighet till att bli lite bättre.

Några av våra initiativ:

 • Tankanläggningar för HVO100 (drivmedel baserat på slaktavfall – ger upp till 90% lägre koldioxidutsläpp).
 • Tankanläggningar för RME (Bio drivmedel som framställs bl a på rapsolja).
 • Tankanläggningar för andra mixad dieselprodukter (ex Dieselmix plus).
 • Miljövänlig spolarvätska.
 • Deltagare i initiativet fossilfritt Sverige.
 • Gasfordon.
 • Klimatsmart grus (läs mer på våra nyheter).
 • Flera fordon som kör på förnyelsebara drivmedel.
 • Miljövänliga sprängmedel i losshållning.
 • Miljökörkort för medarbetare.
 • Förbättrat återvinning vid terminalen på Norra vägen.
 • Test av miljövänliga motoroljor.
 • Miljösmart fjärrvärme till vår terminalanläggning på Norra vägen.
 • Transparenta system för beräkning av miljöpåverkan.
 • Miljö- och hållbarhetskrav på våra leverantörer.
 • Stöd till biotop vård i våra vattendrag.
 • Klimatsmarta transporter – det har aldrig varit enklare att välja en klimatsmart transport

Och fler aktiviteter är på gång.

fossilfritt

atervinning-200

Verktyg och stöd

Upphandlingskrav inom drivmedel
När du står inför en upphandling kan det vara svårt att veta hur du skall formulera dig. Vi har tillsammans med TRB Sverige tagit fram ett förslag till teknikneutrala upphandlingskrav inom drivmedelsområdet. Läs mer om upphandlingskrav

Verklig miljö- och klimateffekt
Intresset från våra kunder på olika former av miljöredovisning ökar. Genom att använda SÅ Klimat Calc får vi ett bättre och mer enhetligt sätt att redovisa miljö- och klimatpåverkan från transporter. Verktyget underlättar för bl a transportörer och transportköpare att följa uppdragens klimatpåverkan, förnyelsebar andel, energianvändning och använda resursers miljöprestanda. Kontakta oss om du vill veta mer.

Så fungerar SÅ Klimat Calc


Kvalitetsarbete – Kvalitet hela vägen

För oss betyder kvalitet att vi håller vad vi lovar och att du som kund alltid kan lita på att vi utför uppdraget tryggt, säkert, hållbart och i tid. Vi arbetar för att leverera hållbara och kvalitetssäkrade tjänster med kundens bästa för ögonen, genom att vara lyhörda och flexibla för kundens önskemål och samtidigt strävar efter ständig förbättring. Läs mer om vårt kvalitetsarbete i vår kvalitetspolicy.

Sundfrakt AB är certifierad enligt ISO 9001. Kvalitetsledningssystemet utgör stommen i vårt kvalitetsarbete. Vi följer och utvärderar våra prestationer för att ständigt bli bättre. Varje rapporterad avvikelse är för oss en möjlighet till förbättring.


Trafiksäkerhetsarbete – Vi tar ansvar

Trafiken på vägarna är en del av vår arbetsmiljö. Säkerhetstänket kommer därför i första hand. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda verksamheten så att vi alltid är alert.

Några viktiga regler:

 • Alla förare ska genomgå regelbunden hälso- och synkontroll.
 • Kontinuerlig utbildning av förare och medarbetare i trafiksäkerhet.
 • Uppdragen planeras så att förare alltid ges utrymme att anpassa körningen till rådande förhållanden och gällande hastighetsregler.
 • Laglig last och regelrätt lastsäkring alltid ska tillämpas.
 • Bilbälte ska användas under färd.
 • Vid användande av mobiltelefon under färd ska s.k. handsfreefunktion vara installerad.
 • Underhåll ska regelbundet utföras så att fordonen alltid är i trafiksäkert skick.
 • Alkolås ska installeras i fordonen vid nyinvesteringar.

Läs mer i vår trafiksäkerhetspolicy

Leveransbestämmelser

Vi tillämpar villkoren i Alltrans 2007, NSAB 2010, Bulk 91

Under ”Dokumentbanken” finns villkor m.m. för nerladdning